Podstawowe elementy instalacji elektrycznych

W budynkach zasilanych bezpośrednio ze stacji transformatorowych znajdujących się na terenie tych budynków, jako złącza mogą być wykorzystane pola rozdzielnic nn stacji.

Podstawowymi elementami instalacji elektrycznych są:
—    przewody i kable elektryczne,
—    rozdzielnice,
—    sprzęt i osprzęt elektroinstalacyjny.

W budynkach stosowane są trzy sposoby układania instalacji elektrycznych: pod tynkiem, w tynku i na tynku.

Instalacje pod tynkiem układane są w rurach elektroinstalacyjnych. Rury te umieszczane są w odpowiednich bruzdach wykonanych w ścianach i w stropach — w przypadku budynków wznoszonych metodami tradycyjnymi lub zatapiane w elementach konstrukcyjnych budynku — w przypadku budynków wykonywanych z plyl prefabrykowanych lub wznoszonych w technologii monolitycznej.

Instalacje w tynku są wykonywane z wykorzystaniem przewodów wielożyłowych płaskich (wtynkowych) i przykrywanych tynkiem, który jest elementem mocującym przewody oraz stanowi ich osłonę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Grubość warstwy tynku pokrywającej przewody powinna wynosić co najmniej 5 mm. Instalacje wtynkowe stosowane są tylko w pomieszczeniach suchych.

Przewody w instalacjach na tynku mogą być układane w rurach lub listwach elektroinstalacyjnych bądź bez żadnej osłony. Bez osłony układane na tynku są tylko przewody w pomieszczeniach, w których nie występuje zagrożenie uszkodzeń mechanicznych. Instalacje na tynku wykonywane są głównie w pomieszczeniach, w których względy estetyki nie odgrywają roli.

Żyły przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych w budynkach, o przekroju do 10 mm2 powinny być miedziane. Wszystkie obwody powinny mieć przewód ochronny PE oddzielny od przewodu neutralnego N (układ sieci TN-S). Obwody odbiorcze powinny być zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi nadmiarowymi. Jako ochronę przeciwporażeniową należy stosować samoczynne wyłączenie za pomocą zabezpieczeń przetężeniowych lub wyłączników różnicowoprądowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *