Projektowanie instalacji oświetleniowej w zakładach przemysłowych

Przystępując do projektowania instalacji oświetleniowej, trzeba mieć, podobnie jak w przypadku instalacji siłowej, tzw. podkłady budowlane oraz dokładne dane dotyczące przeznaczenia wszystkich pomieszczeń oraz wymagań dotyczących rodzaju projektowanego oświetlenia. Wskazówki dotyczące wyboru rodzaju opraw oświetleniowych oraz wybrane najmniejsze dopuszczalne średnie natężenia oświetlenia podane są w tabelach.
Obliczenia instalacji oświetleniowej rozpoczynamy od doboru wymaganych najmniejszych natężeń oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach. Następnie, korzystając z metod, po wybraniu rodzaju oświetlenia obliczamy potrzebną liczbę opraw dla każdego pomieszczenia. Otrzymane liczby opraw dzielimy na obwody, kierując się następującymi zasadami:

—    w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 100 m2 oprawy oświetleniowe powinny być przyłączone przynajmniej do dwóch obwodów zasilanych z różnych faz,
—    do jednego obwodu można przyłączyć 20 opraw żarowych lub 30 opraw fluorescencyjnych, przy czym gniazda wtyczkowe należy traktować tak jak oprawy,
—    zabezpieczenie obwodu nie powinno mieć wkładki topikowej na prąd znamionowy większy niż 25 A,
—    obwody trójfazowe mogą być stosowane tylko w następujących przypadkach:
—    urządzenia oświetleniowe będą konserwowane przez fachową obsługę,
—    przy wprowadzaniu wielofazowych obwodów do opraw jednofazowych, przewody faz nie wykorzystanych powinny być prowadzone bez przecinania ich w oprawie,
—    wykorzystanie w oprawach fluorescencyjnych więcej niż jednej fazy może mieć miejsce tylko przy zastosowaniu oprawy wielofazowej,
—    powinna być możliwość załączania poszczególnych grap lamp służących do oświetlania części pomieszczeń i tworzących odrębną całość.

W zakładach przemysłowych w każdej hali należy instalować główny wyłącznik oświetlenia podstawowego niezależnie od innych wyłączników w sieci oświetleniowej. Wyłącznik główny oświetlenia powinien być zainstalowany przy głównym wejściu do pomieszczenia. Jeżeli główny wyłącznik oświetlenia jest zdalnie sterowany, to może być zainstalowany w dowolnym miejscu, przy czym przyciski sterownicze powinny być umieszczone przy wejściu głównym.
Rozmieszczając oprawy na planie instalacji należy kierować się zasadami.
Mając podzielone i rozmieszczone oprawy, znając moc pobieraną przez nie oraz ich liczbę, znajdujemy prąd obliczeniowy obwodu i dokonujemy doboru przekroju i typu przewodu, łącznika oraz zabezpieczenia, tak jak w przypadku obwodów siłowych, z tym że zakłada się równoczesną pracę wszystkich odbiorników oświetleniowych.

Minimalny przekrój, który może być zastosowany w instalacji oświetleniowej oraz w obwodach gniazd wtyczkowych jest podany w tabelach. Obwody te wyprowadzone są najczęściej z rozdzielnicy skrzynkowej umieszczonej w pomieszczeniu o największej mocy zainstalowanej w urządzeniach oświetleniowych.

Zasady doboru liczby i wielkości rozdzielnic oraz miejsc ich instalowania są takie same jak w instalacjach siłowych. Korzystając z zasad, znajdujemy prąd obliczeniowy grupy urządzeń oświetleniowych zasilanych z jednej rozdzielnicy i dobieramy typ i przekrój przewodów zasilających rozdzielnicę, wielkość i typ zabezpieczenia przewodów oraz łączniki na odejściu z rozdzielnicy głównej i na dojściu do rozdzielnicy odbiorczej.

Musimy jeszcze sprawdzić, czy w instalacji nie zostaną przekroczone dopuszczalne spadki napięcia, podane na rysunku, oraz warunki ochrony przeciwporażeniowej.

Rysujemy teraz plan instalacji oświetleniowej i jej schemat zasadniczy najczęściej wykonywany jako schemat instalacji siłowej i oświetleniowej. Plan i schemat powinny zawierać opisy takie same, jak podano przy projektowaniu instalacji siłowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *