Instalacje elektryczne w budynkach

Instalacje elektryczne w budynkach służą do zasilania energią elektryczną wszystkich odbiorników energii elektrycznej, które mogą być w nich użytkowane. Są to przede wszystkim odbiorniki oświetleniowe, różnego rodzaju urządzenia grzejne oraz urządzenia z napędem silnikowym. Instalacje elektryczne w budynkach powinny zapewniać ciągłą dostawę energii elektrycznej odpowiedniej jakości. Powinny one również gwarantować odpowiednie bezpieczeństwo dla ludzi i dobytku. Dotyczy to przede wszystkim ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, bezpieczeństwa pożarowego oraz odpowiednio niskiego poziomu hałasu, drgań i natężenia pola elektromagnetycznego. Budynki są wyposażane w następujące urządzenia elektryczne:
—    złącza elektroenergetyczne,
—    urządzenia do samoczynnego załączania rezerwy (SZR),
—    rozdzielnice główne budynków,
—    rozdzielnice tablicowe na poszczególnych piętrach,
—    linie elektroenergetyczne rozdzielcze,
—    linie elektroenergetyczne odbiorcze,
—    urządzenia do oddzielnych pomiarów energii elektrycznej czynnej,
—    rozdzielnice tablicowe mieszkaniowe.

Budynki zasilane są zwykle z zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. Elementem łączącym instalację elektryczną z zewnętrzną siecią elektroenergetyczną jest złącze. Złącze umożliwia również odłączenie całej instalacji od sieci zasilającej, np. w przypadku awarii instalacji lub podczas jej napraw lub modernizacji.

Budynki mogą być zasilane z sieci kablowej lub napowietrznej. W przypadku zasilania budynku z sieci kablowej, kabel jest łączony bezpośrednio ze złączem. Natomiast w przypadku zasilania budynku z sieci napowietrznej występuje element pośredni zwany przyłączem. Przyłącze może być w wykonaniu kablowym lub napowietrznym.

Złącza instaluje się na ścianach zewnętrznych budynków w miejscach łatwo dostępnych. W przypadku stosowania przyłącza napowietrznego złącze instaluje się na wysokości około 1,5 m nad poziomem terenu. Przyłącze na odcinku od izolatorów na ścianie budynku do złącza powinno być wykonane z przewodów izolowanych ułożonych w rurze. W przypadku stosowania przyłącza kablowego, złącze umieszcza się we wnęce ściany zewnętrznej budynku po tej jego stronie, po której jest sieć zasilająca, przy czym dolna krawędź wnęki lub skrzynki złącza powinna znajdować się na wysokości co najmniej 15 cm nad poziomem terenu. Najczęściej stosowane układy połączeń złączy kablowych przedstawiono na rysunku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *