Instalacje odbiorów mieszkaniowych

Odbiory mieszkaniowe są zasilane z głównej tablicy rozdzielczej budynku za pomocą wewnętrznych linii zasilających (wiz), od których wykonuje się odgałęzienia do poszczególnych mieszkań. Odgałęzienia od wewnętrznych linii zasilających do mieszkań oraz lokali niemieszkalnych są wykonywane na • poszczególnych kondygnacjach na tablicach piętrowych. Rozdzielnice tablicowe piętrowe zwykle umieszcza się w zestawach rozdzielczo-licznikowych zainstalowanych na podestach klatek schodowych, we wnękach zabezpieczonych drzwiczkami stalowymi.

Wewnętrzne linie zasilające są prowadzone:
—    w budynkach wznoszonych metodami tradycyjnymi — w specjalnych kanałach instalacyjnych;
—    w budynkach wielkoblokowych, wielkopłytowych i monolitycznych — w kanałach instalacyjnych wykonanych w prefabrykowanych elementach budowlanych;
—    w budynkach wysokich — w specjalnych szybach instalacyjnych.

Niedozwolone jest prowadzenie wiz w szybach dźwigowych.

Liczba wewnętrznych linii zasilających zależy od liczby, mocy i sposobu rozmieszczenia mieszkań. Wiz może być wykonana jako jednofazowa, jeżeli ma zasilać najwyżej dwie instalacje odbiorcze. Jeżeli jest więcej mieszkań, wewnętrzne linie zasilające należy wykonać jako trójfazowe i mieszkania tak przyłączyć, żeby obciążenie faz było równomierne. Przekrój przewodów wewnętrznych linii zasilających nie może być mniejszy od 4 mm2 Cu, a dla wiz przeznaczonych dla jednego lub dwóch odbiorców przekrój nie może być mniejszy od 2,5 mm2 Cu. Do wykonania wewnętrznych linii zasilających wolno stosować jedynie przewody o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 750 V. Przekrój przewodów wewnętrznych linii zasilających powinien być jednakowy na całej długości.

Odgałęzienia od wewnętrznych linii zasilających do mieszkań należy prowadzić w rurkach izolacyjnych płaszczowych pod tynkiem przewodami jedno-lub wielożyłowymi albo w tynku przewodami płaskimi z izolacją z tworzyw sztucznych. Odgałęzienia zwykle są wykonywane jako jednofazowe. W przypadku mieszkań, w których są odbiorniki o dużej mocy (kuchnie elektryczne, podgrzewacze wody), są stosowane odgałęzienia trójfazowe. Przekrój przewodów dla odgałęzień od wiz nie może być mniejszy od 2,5 mm2 Cu.

Rozdzielnica tablicowa mieszkaniowa; F — bezpiecznik, W·h — licznik energii elektrycznej, W — wyłączniki instalacyjne, Δl — wyłącznik różnicowoprądowy.

Każde odgałęzienie jest zabezpieczone i wyposażone w licznik energii elektrycznej. Zabezpieczenia odgałęzień umieszcza się na tablicy piętrowej bezpośrednio przy miejscu odgałęzienia. Liczniki energii elektrycznej należy umieszczać w sposób jednolity dla całego budynku, W budynkach wielorodzinnych umieszcza się je w zamykanych szafkach na klatkach schodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *